Политика квалитета у Лабораторији произилази из пословне политике "НРК ИНЖЕЊЕРИНГ"-а , Београд и представља трајно опредељење Лабораторије да: 

  • приликом пружања услуга и испитивања остварује добру професионалну праксу задоваљавањем потребе и очекивања корисника и захтева Заштите животне средине уз оптималне трошкове пословања, 

  • успоставља систем квалитета и задовољење свих техничких захтева према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, 

  • стално побољшава квалитет услуга, 

  • обезбеди сталну ефикасност свих запослених у спровођењу успостављеног система менаџмента. 

 

Успостављени систем менаџмента и Политика квалитета је заснована на: 

  • техничкој опремљености лабораторије (опрема и апарати), 

  • довољном броју стручног и обученог особља, који успешно извршава сва испитивања, као и усавршавању особља, 

  • адекватним и оптималним условима рада. 

 

За тумачење ове политике и упознавање запослених са овом политиком и документацијом система квалитета одговоран је руководилац квалитета, а за њено спровођење одговорни су сви запослени. 


За успостављање и одржавање система квалитета према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 одговоран је Директор .

“НРК ИНЖЕЊЕРИНГ“ лабораторијска испитивања изводи према стандардним и документованим методама и процедурама које обухватају узимање узорака и њихов транспорт, руковање, складиштење и припрему узорака за испитивање, непосредно испитивање, статистичку анализу и обраду података добијених испитивањем и израду извештаја о испитивањима.